Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:

 • Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
 • Utvrđivanje nedostataka na objektu
 • Postotak dovršenosti objekta
 • Cijenu pojedinih izvedenih radova
 • Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
 • Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
 • Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
 • Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
 • Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.

U svrh dobivanja službene procjene vrijednosti nekretnine, za Vas izrađujemo procjembene elaborate. Službene procjene neizostavne su kod kupovine nekretnina putem stambenih kredita, kod sudskih sporova, diobe imovine i sl.

Osnovni preduvjet uspješne prodaje Vaše nekretnine u nekom očekivanom roku je na početku postavljena realna tržišna vrijednost nekretnine.

Prevelika očekivanja i previsoke cijene rezultiraju izostankom interesa kupaca te povećanim troškovima zbog potrebe stalnog održavanja nekretnine ili njenog propadanja zbog dugogodišnjeg nekorištenja.

Na temelju našeg dugogodišnjeg iskustva i mnogobrojnih realiziranih kupoprodaja možemo Vam dati profesionalni savjet i mišljenje o tržišnoj vrijednosti Vaše nekretnine.

Prije zvaničnog početka projektiranja, potrebno je za svaku pojedinu parcelu istražiti mogućnosti i ograničenja prilikom projektiranja, a oni ovise o prostorno planskoj dokumentaciji za svaki pojedini grad i općinu.

Ovaj prvi korak je nužan, a da bi točno znali da li će Vaš planirani projekat ostati samo želja na papiru ili ćemo za isti ishoditi i potrebnu dokumentaciju za gradnju. Kada utvrdimo sve potrebna parametre za gradnju krećemo u proces projektiranja objekta, prema fazama

 • IDEJNO RJEŠENJE  potrebno za ishođenje posebnih uvjeta za građenje
 • IDEJNI PROJEKT
  potreban za ishođenje Lokacijske dozvole i/ili kada investitor to zahtjeva. Čine ga međusobno usklađeni nacrti i dokumenti kojima se daje idejno -tehničko rješenje te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi
 • GLAVNI PROJEKT
  potreban za ishođenje Građevinske dozvole ili za izvođenje bez akta za građenje. To je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu
 • IZVEDBENI PROJEKT
  potreban za izvođenje, kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom
 • PROJEKTI IZVEDENOG STANJA
  izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.
 • SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA
  evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta.

Stručni nadzor


Podrazumijeva obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga nadzorni inženjer.

Provodi na temelju važećih hrvatskih zakona i uključuje kontrolu i praćenje kvalitete i dinamike radova, redovan obilazak gradilišta, vođenje i kontrolu potrebne građevinske dokumentacije, rješavanje eventualnih problema s izvođačima, praćenje rokova.

 

Projektantski nadzor


Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant odgovarajuće struke. Projektantski nadzor je od velike važnosti želite li dobiti odgovarajuća tumačenja samog projekta odnosno njegovih dijelova prilikom izvođenja radova.

U tom slučaju, naš tim u ulozi projektantskog nadzora je pravo rješenje za vas.

Pomažemo našim klijentima povećati energetsku učinkovitost objekata, smanjiti troškove energije i emisiju CO2, te im osiguravamo optimalan put financiranja i dobivanja bespovratnih subvencija.

Energetski certifikat

Energetski pregled rezultira energetskim certifikatom. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.
U certifikatu je navedena prosječna potrošnja energije u zgradi i zgrada je svrstana u jedan od 8 energetskih razreda.

Najučinkovitije su zgrade energetskog razreda A+, dok se najmanje učinkovite zgrade svrstavaju u energetski razred G.
Trenutno važeći propisi u gradnji u Republici Hrvatskoj podrazumijevaju kako novogradnja treba minimalno biti energetskog razreda C, dok se većina zgrada građenih prije 90-tih godina može klasificirati u razred E.

U energetskom certifikatu su uz energetski razred predložene i mjere povećanja energetske učinkovitosti, koje osim savjeta o korištenju zgrade, mogu poslužiti i za planiranje budućih investicija u energetsku obnovu zgrade.

Povećane su kazne za izostanak energetskog certifikata

Novčana kazna je 25.000,00 kuna za investitora koji prije početka korištenja građevine ne ishodi energetski certifikat zgrade. Za prodaju nekretnine bez energetskog certifikata donesena je nova odredba kojom se kazna povećava na iznos do 100.000 kuna, ukoliko se ne ishodi energetski certifikat prije prodaje zgrade ili njezinog dijela. Dodatna kazna za prekršaj je za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za agenciju koja oglašava prodaju nekretnine bez certifikata.

Energetski pregled

je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.
Kako bi se utvrdilo postojeće stanje zgrade i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije, radi se energetski pregled zgrade.
Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13).
Energetski pregled zgrade treba se napraviti prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN broj 48/14, 150/14)

Građevinski inženjering građevinski je sektor specijaliziran za izgradnju raznih predmeta neproduktivnog oblika gospodarstva.

Tu spadaju obrazovne ustanove, knjižnice, kazališta, medicinske ustanove, stambene zgrade i upravne zgrade. Građevinska i industrijska gradnja imaju značajan društveni značaj. Međutim, u prvom slučaju osigurava se poboljšanje kvalitete života građana.

Njegova glavna odlika je složenost. Istovremeno, izgradnja stambenih zgrada kombinira se s rješavanjem urbanističkih problema na području organiziranja mreža ustanova kulture, zdravstva i javnih dobara.

Danas je jedno od perspektivnih područja izgradnja zgrada komercijalnog tipa. Srednji i mali uredski centri prilično su potraženi u naše vrijeme. U osnovi su te zgrade predmeti koji se proizvode korištenjem modernih materijala, opreme i tehnologija.

Kao što vidite, građevinarstvo zaista koristi cjelokupnom stanovništvu zemlje.

Više informacija

Za više informacija i pitanja slobodno nas kontaktirajte preko kontakt forme…